Darbų saugos paslaugos

Įmonės vadovo pareigos ir atsakomybės, organizuojant darbuotojų saugą ir sveikatą.

Remiantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kuriant darbo aplinką, viena iš pagrindinių darbdavio pareigų – sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis.

Darbų sauga įmonės, įstaigose ir kitose organizacinėse struktūrose organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (toliau LR DSSĮ) ir kitus teisės aktus.

LR Darbo kodekso 21 straipsnis 3 p. Darbdavys

Darbdavys − asmuo, kurio naudai ir kuriam būdamas pavaldus darbo sutartimi darbo funkciją atlygintinai įsipareigojo atlikti fizinis asmuo. Darbdaviu gali būti Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantis juridinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruotas užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (filialas, atstovybė) ar užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (filialas, atstovybė) arba tokių asmenų grupė. Darbdavio – juridinio asmens darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo jo įsteigimo momento, nebent jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato vėlesnį įsisteigimo momentą. Darbdaviu taip pat gali būti fizinis asmuo. Darbdavio – fizinio asmens teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

LR DSSĮ 3 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos

1. Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus.

2. Darbuotojo teisę turėti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis Įstatymas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas darbuotojams privalo sudaryti darbdaviai. Dėl saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo darbuotojas turi teisę kreiptis į darbuotojų atstovą, padalinio vadovą ar kitą darbdavio įgaliotą asmenį, darbdaviui atstovaujantį asmenį, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) ar kitas valstybės institucijas, teikdamas pasiūlymus ar reikalaudamas, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos.

LR DSSĮ 46 straipsnis. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė

1. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo, kuris savo veikimu ar neveikimu pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir tuo neužtikrino saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

2. Darbdavys neatsako už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimą arba atsakomybė už tai gali būti sumažinta, jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę ligą nustatoma, kad tai įvyko susiklosčius neįprastoms ar nenumatytoms aplinkybėms, kurių darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo negalėjo kontroliuoti, arba dėl atsitikimų, kurių padarinių nebuvo galima išvengti, nors ir buvo naudojamos visos reikiamos priemonės.

UAB "Saugida" rengiama dokumentacija

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas

Darbo tvarkos taisyklės

Dokumentų pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus laiškus rengimas

Darbo įrenginių naudojimo instrukcijų rengimas

Darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos modulis

Nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo dokumentai

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentų rengimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai

Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareigų aprašas

Darbuotojo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareiginiai nuostatai (aprašymas)

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų rengimas

Kontingento sąrašo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų parengimas

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo modulis

Darbo tarybų rinkimo modulio parengimas

Evakuacijos planai

Transporto judėjimo teritorijoje schemos braižymas

Kopėčių, pastolių tikrinimo tvarkos dokumentų rengimas


Kontaktai

Tel.: +370 633 70737

Darbo laikas: I - VII / 8:00 - 19:00

El. paštas: info@saugida.lt

Siųsti žinutę


Atliekami darbai

Statybos techninė priežiūra

Statybos techninė priežiūra

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

DSST funkcijų vykdymas

DSST funkcijų vykdymas

Darbų saugos paslaugos

Darbų saugos paslaugos

Call Now Button

Facebook